درخواست تغییر ضریب اهرمی (لوریج)

افزایش ضریب اهرمی در حسابهای واقعی :

 

  •  تکمیل و ارسال فرم آنلاین تغییر ضریب اهرمی
  •  شرکت در آزمون درک ریسکها و خطرات ضریب اهرمی و پاسخ کامل به ۲۰ سؤالات مربوطه

درخواست تغییر ضریب  اهرمی

استفاده از ضریب اهرمی بالا بطور معمول احتمال خطر از بین رفتن اصل سرمایه را بسیار زیاد میکند.

لطفا برای حفظ اصل سرمایه خود از ضریب اهرمی (لوریج) زیر ۱۰ برابر استفاده کنید ولی در نهایت انتخاب با شماست.

 

  2004 - 2020 FOREXer

فارکسر را دنبال کنید